Juli Wetgeving | Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer; Dag: kalenderdag;

Vaste transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde periode is gespreid;


Duurzame gegevensdrager: ieder middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een zodanige wijze dat toekomstige opvraging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk is.


Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

E-mail: info@womoda.nl
Louis Couperusplein 2
2514 pk
Den Haag
Nederland

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en elke bestelling tussen ondernemer en consument.


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die het meest voordelig is. gunstig voor hem.


Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of nietig zijn, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onmiddellijk worden vervangen door een bepaling die overeenkomt met de betekenis en doel zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke doel komt.


Situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.


Eventuele onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dienen geïnterpreteerd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dient dit uitdrukkelijk in het aanbod te worden vermeld.
Het aanbod is onder voorbehoud. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief